Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy reglerar hur Condesign behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud, nedan kallad ”Tjänsten”. Policyn är tillämplig på personer som är kandidater till anställning, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Condesign behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Condesign behandlar personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att kunna:

 1. tillhandahålla Tjänsten till Condesigns kunder
 2. administrera vår relation och förpliktelser till dig

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Nedan bolag är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 • Condesign AB, org nr 556246-8313
 • Condesign Engineering AB, org nr 556469-2092
 • Condesign Infocom AB, org nr 556453-7172
 • Condesign Info Productions AB, org nr 556385-4255
 • Condesign Operations Support AB, org nr 556307-1231

Condesign delar som huvudregel personuppgifter med samtliga bolag inom Condesignkoncernen i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten på bästa sätt. Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av Tjänsten kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Du har rätt att av Condesign begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot Condesigns behandling av dina personuppgifter om du anser att Condesign inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende Condesigns behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Condesign förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på +46 31 744 17 00.

version: 1.1
datum: 22 maj 2018

Integrity policy

This integrity policy regulates how Condesign processes personal data for our services, below called “services”. The policy is applicable to people who are candidates for employment, employees, customers, suppliers, and other stakeholders.
By approving this integrity policy, you give Condesign approval to process your personal data in accordance with this policy. If you do not approve of this processing of personal data, you should not provide us with your personal data.
Condesign processes personal data to such an extent that processing is needed to:

 1. Provide services to Condesign customers
 2. Administer our relations and commitments to you

The following are examples of personal data that we process:

 • Name
 • Address
 • E-mail address
 • Telephone number
 • Age
 • Birthdate
 • Gender
 • Title
 • Username
 • Photos
 • Data that you as registrant spontaneously and voluntarily provide

The following companies are personal data controllers for personal data processing and are responsible for ensuring that the processing is conducted in accordance with laws and regulations:

 • Condesign AB, org No. 556246-8313
 • Condesign Engineering AB, org No. 556469-2092
 • Condesign Infocom AB, org No. 556453-7172
 • Condesign Info Productions AB, org No. 556385-4255
 • Condesign Operations Support AB, org No. 556307-1231

Condesign primarily shares personal data within Condesign companies in the Condesign concern with the purpose of providing the services in the best way possible. We store your personal data for as long as the provision of the services demands or that we assess there is a legitimate interest for continuous storage of the personal data.

You have the right to ask for access to and correction or deletion of your personal data or restrict processing of your personal data, and in some cases have the right to have your personal data transferred, (data portability). You have the right to, at any point, object to Condesign processing your personal data to the Swedish Datainspektionen.

Condesign reserves the right to revise this integrity policy whenever required. The date for latest current revision is stated in the end of the policy.
If you have any further questions about this policy and Condesign’s processing of your personal data, please contact us by telephone at: +46 31 744 17 00.

Version 1.1
Date: 22 May 2018